MAG-SIGN Up Ngayon Para sa higit pang Impormasyon!
Kinakailangan ang pangalan.
Kinakailangan ang apelyido.
Mangyaring magpasok ng wastong email address.
Mangyaring magpasok ng wastong numero ng telepono.
Mangyaring magpasok ng wastong ZIP Code.
Mangyaring gumamit ng ZIP code sa loob ng lugar ng serbisyo.

Nandito na ang Open Enrollment Period!

Pagkakataon mo nang mag-enroll sa bagong health plan na nakatutugon sa mga pangangailangan mo.

Sa Valley Health Plan, tunguhin naming tulungan ang aming mga miyembro na matanggap ang kinakailangan nilang healthcare, na malapit sa tahanan. Pinaglingkuran namin ang komunidad ng California gamit ang abot kaya at dekalidad na mga health plan sa loob ng 40 taon, para sa mga residente ng mga county ng Santa Clara, San Benito, at Monterey.

Piliin ang VHP sa 2024 para ma-enjoy ang mga benepisyo at serbisyong ito, dito mismo sa inyong komunidad:

 • Mga mapagpipilian sa abot-kayang plano.

  Nag-aalok kami ng Bronze, Silver, Gold, at Platinum na mga antas ng plan. Ang bawat antas ay may abot-kayang benepisyo sa kalusugan at lokal na saklaw.
 • Tumanggap ng pangangalaga sa inyong komunidad.

  Magkakaroon ka ng access sa aming lumalaking network ng mga lokal na doktor, ospital, at klinika.
 • Magsisimula ang mga health plan sa $0 bawat buwan.

  Kasing baba rin ng $0 bawat buwan ang mga deductible para sa medikal at parmasya.
 • I-access ang malaking hanay ng mga provider.

  Kasama sa aming network ang pangunahing pangangalaga, pangangalaga ng espesyalista, pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip, at marami pang iba.
 • Tumanggap ng pangangalaga na malapit sa tahanan.

  Narito ang aming mga matulungin at mababait na kawani upang mag-alok ng personal na tulong.
 • Makakuha ng mga sagot sa telepono at video.

  Narito ang aming 24/7 na Nurse Advice Line at mga serbisyong pangkalusugan sa video upang tulungan kang makakuha ng mga serbisyong medikal mula sa bahay.
 • Mamuhay nang lubos na may mga karagdagang serbisyo!

  Kasama dito ang mga klase sa fitness, nutrisyon, at edukasyon sa kalusugan.
 • Makipag-usap sa taong nagsasalita ng pinili mong wika.

  Maaari ka naming ikonekta sa mga provider at miyembro ng team na nagsasalita ng gusto mong wika.
Son on father's shoulders

Huwag nang magpatumpik-tumpik pa! Magtatapos ang Open Enrollment Period sa ika-31 ng Enero.

Huwag palampasin ang pagkakataon mong makakuha ng health plan na binuo sa iyong komunidad at idinisenyo para sa mga taong katulad mo.

May mga tanong? Handa nang mag-enroll? Tumawag sa amin! Tumawag sa 408.549.9014

Pagkakataon mo nang mag-enroll sa bagong health plan na nakatutugon sa mga pangangailangan mo.

Main Office
2480 N. First Street, Suite 160
San Jose, CA 95131
Lunes hanggang Biyernes
De 9 a.m. - 5 p.m. PST
Satellite Office
917A N. Main Street
Salinas, CA 93906
Lunes hanggang Biyernes
De 9 a.m. - 5 p.m. PST